موفقیت با قوانین خداوند18

قوانین موفقیت از دیدگاه قرآن

قرآن، کتاب آسمانی ما مسلمانان و وحی منزل از خدای رحیم و کریم به نبی اخلاق و رحمت محمد مصطفی (ص)، بیش از 14 قرن است که با نور و ذات قدسی‌اش، رهنما و رهگشای صدها میلیون نفر مسلمان  بوده است. امروز که اسلام و قرآن و پیامبر رحمت و ائمه معصومین (علیهم السلام) از سوی جاهلانِ به ظاهر مسلمان و یا ناآگاهان ضدِ اسلام، دستخوش لوث و آلودگی شده و هر روز جنایات متعددی به نام اسلام و قرآن در زندگی بشر در حال رقم خوردن است و از دیگرسو عده‌ای ناآگاه، تمام اسلام را همین پنداشته‌اند و خاک بر آفتاب نورانی اسلام می‌پاشند.  بهترین و بیشترین حمایت از اسلام و قرآن، معرفی صحیح و همه جانبه اسلام و بعد رحمانی و اخلاقی آن و تبلور اعجاز و تقدس قرآن است. وظیفه ماست که بیش از پیش اسلام و  قرآن و تعالیم ائمه معصومین را بشناسیم و آن را بشناسانیم و با اجتهاد و تدبر و تفکر در قرآن و تفاسیر جدید و به روز از این مفاهیم و تعالیم، باید بتوانیم بهره‌گیری و استفاده خویش از آنها را تعالی بخشیم.

 

– آیا مسلمانی که به یقین می‌داند کـه‌ این قرآن به حق از جانب خدا بـر تو نازل شده است ‌‌‌[و از آن کـسب عـلـم و حـکـمت و سعادت می‌کـند] مقامش نزد حق با کافر نابینای جاهل یکسان است؟

– و تنها عاقلان متذکر‌ این حقیقتند تنـها عاقلانند که هم به عهد خدا وفا میکنند و هم پیمان حق را نمی‌شکنند.

– و هم آنچه را خدا به پیوند آن امر کرده [مانند صله رحم و دوستی پدر و مـادر و مـحـبـت اهـل‌ ایمان و حـفـظ عـهـد و پـیـمـان بـا خـدا و خـلق و راسـتـگویـی و غـیـبت نکردن و مسخره نکردن و چـشم نداشتن به مال و ناموس دیگران] اطلاعت می‌کنند.

– و از خدا می‌تـرسـند و از سختی هنگام حساب می‌اندیشند و هم در طلب رضای خدا راه صبر پیش می‌گیرند و نماز بپا می‌دارند.

– و از آنچه نصیبشان کردیم به فـقـرا پـنهان و آشکارا انفاق می‌کنند و در عوض بدی‌های مردم نیکی می‌کنند. اینان هستندکه عاقبت منزلگاه نیکو یافتند که آن منزل بهشتهای عدن است که در آن بهشت خود و همه پـدران و زنـان و فـرزنـدان شـایـسـته خویش داخل می‌شوند.

– درحالی که فرشتگان بر [تهیت] آنها از هـر در وارد می‌شوند و [مـی‌گویند] سلام بر شما که [در طاعت و عبادت خدا و رنج و آلام عالم] صبر پیشه کردید تا عاقبت منزلگاه نیکو یافتید.

– و آنانکه پس از پیمان بستن [ با خدا و رسول] عـهد خـدا شـکسـتـنـد و هم آنچه خدا به پیوند آن امر کرده [مانند صله رحم و دوستی علی (ع) و مؤمنان و اولیاء خدا ] پاک بریدند و در روی زمین فساد و فـتـنه بـرانـگیـختـنـد‌ ایـنان را لعن خدا و منزلگاه عذاب دوزخ نصیب است.

– خدا هر که را خواهد فراخ روزی و هر که را خـواهـد تنگ روزی کند و[‌این مردم کافر] به زندگی و متاع دنیا دلشادند در صورتی که دنیا در قبال آخرت متاع ناقابلی بیش نیست.

– کافران می‌گویند چرا آیات و حجت قاطعی از خدا بر [ اثبات نـبوت] او نازل نشد [‌ای رسول ما] تو به آنها بگو که [حـجت قـاطـعـی مـانـند قرآن و معجزات دیگر آمد اکنون].

– خـدا هر که را خواهد گـمـراه و هـر کـه را بـه درگـاه او تـضرع و انابه کند هدایت می‌کند. [چه‌اشخاصی بدرگاه خدا تضرع و انابه می‌کـنـند؟] آنها کـه بـه خدا‌ ایمان آورده دل‌هاشان بیاد خدا آرام می‌گـیـرد [مـردم] آگـاه باشید که تنها یاد خدا آرام بخش دلها است.

– آنها که به خدا‌ایمان آورده به کارهای نیکو پرداختند خوشا بر احوال آنها و مقام نیکوی آنها[‌ای محمد (ص) ] ما تو را به رسالت میان خلقی فرستادیم که پیش از‌این هم پیغمبران و امت‌های دیگر بجایشان بوده و درگذشتند[امر تازه‌ای نیست که تو را به رسالت فرستادیم] تا بر امـت آنـچه [ از معارف الهـی] از ما به وحی بر تو رسد تلاوت کنی و به مـردمـی کـه بـه خدای مهربان کافر می‌شوند بگو او خدای من است و جز آن خدایی نیست و من بر او توکل کرده‌ام و روی امیدم بسوی اوست.

 

 

چهار قانون طلایی موفقیت از دیدگاه قرآن

 

1)     قانون توانایی مطلق

نخستین قانون موفقیت، قانون توانایی مطلق است. ‌این قانون مبتنی بر‌این واقعیت است که ما – در جوهر – آگاهی مطلقیم. آگاهی مطلق، توانایی مطلق و حیطه تمامی‌ امکانات و خلاقیت نامحدود است.

آگاهی مطلق جوهر معنوی ماست. همچنین بیکران و نامحدود بودن، شادمانی محض است. سایر ویژگی های آگاهی عبارتند از دانش مطلق، سکوت بی انتها، تعادل کامل، شکست ناپذیری، سادگی و بهجت. و‌این طبیعت بنیادی ماست. طبیعت بنیادی ما، یکی از توانایی های مطلق است. وقتی طبیعت بنیادی خود را کشف می‌کنید و در می‌یابید به راستی کیستید، خود آن شناخت یعنی توانایی برآورده شدن و برآورده ساختن هر رویایی که دارید، زیرا قدرت و امکان جاودانید: آن قدرت قیاس ناپذیر که بوده و هست و خواهد بود.

 

قانون توانایی مطلق را می‌توان قانون وحدت نیز خواند زیرا در کثرت نامحدود حیات، وحدت جانی یگانه نهفته و همه چیز را فرا گرفته است. میان شما و‌این حیطه نیرو، ذره‌ای جدایی وجود ندارد. حیطه توانایی مطلق، ضمیر خودتان است و هر چه طبیعت راستین خود را بیشتر تجربه کنید، به حیطه توانایی مطلق نزدیکتر خواهید بود.

 

چگونه می‌توانیم قانون توانایی مطلق را در زندگیمان به کار بندیم؟ اگر می‌خواهید از منافع حیطه توانایی مطلق محفوظ شوید و از تمامی‌خلاقیتی که جزو لاینفک آگاهی مطلق است به طور کامل سود جویید، باید بتوانید به آن دسترسی پیدا کنید.

یکی از راه های دستیابی به‌این حیطه، تمرین روزانه سکوت و مراقبت و عدم داوری است. صرف زمانی در طبیعت نیز می‌تواند موجب دستیابی به ویژگی های لاینفک‌ این حیطه – خلاقیت و آزادی و بهجت بیکران – شود.

 

2)     قانون قصد و آرزو

این قانون مبتنی بر‌این واقعیت است که در هر نقطه طبیعت، انرژی  و اطلاعات وجود دارد. درواقع، در سطح حیطه کوآنتوم هیچ چیز جز اطلاعات و انرژی وجود ندارد. حیطه‌ی کوآنتومی‌ فقط نامی‌ دیگر برای حیطه آگاهی مطلق یا توانایی مطلق است و از طریق قصد و آرزو می‌توان بر‌این حیطه کوآنتومی‌ اثر نهاد. در سطح مادی، هم شما و هم درخت از عناصر تبدیل شده یکسانی ساخته شده‌اید، بیشتر از کربن و هیدروژن و اکسیژن و نیتروژن.

در واقع، شما و درخت به طور مداوم کربن و اکسیژن خود را با یکدیگر مبادله می‌کنید.  تفاوت راستین میان شما دو تن، در انرژی و اطلاعات شماست. انسان سلسله اعصابی دارد که می‌تواند از محتوای انرژی و اطلاعاتی آن حیطه کانونی که موجب استعلای جسم فیزیکی می‌شود آگاه شود. آنچه در مورد سلسله اعصاب انسان در خور توجه است‌ این است که می‌تواند از طریق قصد آگاهانه به قدرت نظام دهنده نامحدود فرمان دهد.

قصد در نوع انسان به یک شبکه خشک و سرسخت انرژی و اطلاعات، بسته و محدود نیست. به عبارت دیگر، مادامی‌که از سایر قوانین طبیعت تخلف نورزید، عملا از طریق قصدتان می‌توانید به قوانین طبیعت فرمان دهید تا رویاها و آرزوهایتان را برآورد. قصد زمینه کار را برای جریان بی تکاپو و خودانگیخته  و بی اصطکاک حیطه توانایی مطلق که جویای تجلی از نامتجلی است آماده می‌کند. تنها هشدار‌ این است که قصدتان را برای خیر و صلاح بشریت به کار ببرید و‌این امر هنگامی‌که با هفت قانون معنوی موفقیت همنوا باشید، خود به خود رخ می‌دهد.

 

3) قانون بخشایش

سومین قانون معنوی موفقیت قانون بخشایش است. ‌این قانون را می‌توان قانون داد و ستد نیز خواند. زیرا کائنات از طریق مبادله پویا عمل می‌کند. هیچ چیز‌ ایستا نیست. جسمتان در حال مبادله پویا و مداوم با جسم کائنات است.

ذهنتان به طرزی پویا با ذهن کیهان ارتباط متقابل دارد. نیروی‌تان نمایانگر انرژی کیهانی  است. جریان حیات هیچ نیست مگر ارتباط متقابل و هماهنگ همه عناصر و نیروهایی که به صورت قانون بخشایش عمل می‌کند. چون جسم و ذهنتان و کائنات در مبادله پویا و مداومند، بندآوردن جریان نیرو مانند بندآوردن جریان خون است. هرگاه خون از جریان باز‌ایستد دچار احتقان و گرفتگی و‌ایستایی می‌شود.

به‌این دلیل باید ببخشایید و بستانید تا بتوانید ثروت و فراوانی – یا هر چه را که در زندگی خواهانید- در زندگیتان در جریان  نگه دارید. هر چه بیشتر- ببخشید، بیشتر دریافت می‌کنید. زیرا فراوانی کائنات را در زندگیتان در جریان نگه می‌دارید. در واقع، هر آنچه که در زندگی ارزش داشته باشد فقط زمانی فزونی می‌یابد که بخشیده  شود.

آنچه در اثر بخشیدن افزایش نیابد، نه ارزش بخشیدن دارد و نه ارزش دریافت کردن، چنانچه با عمل بخشیدن احساس کنید که چیزی را از دست داده‌اید واقعا آن هدیه را نداده‌اید و موجب افزایش آن نخواهد شد. اگر با اکراه ببخشایید، نیرویی در پس آن بخشایش وجود ندارد.

 

4 ) قانون عدم دلبستگی

قانون عدم دلبستگی می‌گوید که برای حصول هر چیز درعالم مادی، باید از دلبستگی خود به آن دست بکشید. ‌این بدان معنا نیست که از قصد آفرینش آرزوهایتان دست می‌کشید. از قصد و آرزویتان دست نمی‌کشید. از دلبستگی به ثمره آن دست می‌کشید. ‌این عمل بسیار قدرتمند است. لحظه‌ای که دلبستگی به ثمره را رها می‌کنید، صاحب آنی خواهید شد که آرزومندید. هر آنچه که خواهانید می‌تواند از طریق عدم دلبستگی به دست آید، زیرا عدم دلبستگی مبتنی بر اعتقاد بی تردید به قدرت ضمیر راستین خودتان است.

منبع: https://news.akhbarrasmi.com/

Visits: 1

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *